Naujienos

Sutvirtinimas

 

Sutvirtinimo sakramentu (pakrikštytieji) tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą...
 
Kam Sutvirtinimo sakramentas teikiamas?

Sutvirtinimą gali ir privalo priimti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas žmogus. Sutvirtinamasis turi būti pašvenčiamosios malonės būklėje, atitinkamai pasirengęs ir sugebąs atnaujinti Krikšto pažadus. Tam pasiruošti padeda parapijos katechetas. Sutvirtinimu atbaigiama Krikšto malonė; juo, kaip Krikštu, krikščionio sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, dėl to šį sakramentą galima gauti tik vieną kartą gyvenime.

Pasirengimas

Rengiami tikintieji nuo 14 m. amžiaus. Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą turi lankyti pasiruošimo užsiėmimus. Apie registraciją pranešama parapijos skelbimuose.
Per užsiėmimus aiškinamas Katalikų Bažnyčios katekizmas, gilinamasi į Sutvirtinimo sakramento prasmę, teikiamas malones, mokomasi liudyti Kristų savo aplinkoje.

Sutvirtinimo sakramento apeigos

Esminė Sutvirtinimo sakramento apeiga yra pakrikštytojo asmens kaktos patepimas šventąja krizma. Sutvirtinimą teikiantysis (paprastai sakramentą teikia vyskupas) uždeda ranką ant sutvirtinamojo ir taria žodžius: „Priimk Šventosios Dvasios dovanos ženklą“. Liturginiuose šio sakramento teikimo nuostatuose pageidaujama, kad apeigos būtų atliekamos šventiškai ir iškilmingai. Dalyvauti šiose iškilmėse kviečiami sutvirtinamųjų giminės, bičiuliai bei vietinės bendruomenės nariai, kad jie atstovautų visai Dievo tautai ir parodytų, kokius tikėjimo vaisius joje subrandino Šventoji Dvasia.

Sutvirtinimo Sakramento simboliai:

  • Raudona spalva - ugnies ir kraujo, karštos meilės ir aukos dvasios simbolis. Sekminių dieną ant apaštalų nusileido Šventoji Dvasia.
  • Aliejus (Krizma) - Didįjį Ketvirtadienį vyskupo katedroje pašventintas kvapnus alyvų aliejus, skirtas patepti ką tik pakrikštytuosius, sutvirtinamuosius ir šventimais Dievui pašvęstuosius - kunigus ir vyskupus. Aliejus yra tvirtumo, džiaugsmo ir stiprybės ženklas.

Septynios Šventosios Dvasios dovanos:

  • Išmintis;
  • Supratimas;
  • Patarimas;
  • Tvirtumas;
  • Žinojimas;
  • Maldingumas;
  • Dievo baimė.