Naujienos

Projektai

RIETAVO PARAPIJOS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ J. NAUJALIO G. 3 RIETAVE, GYVENAMOJO PASTATO 7.4 (un. Nr. 6895-0002-2018) REKONSTRAVIMAS IR ADMINISTRACINIO PASTATO 8.2 (un. Nr. 6895-0002-2034) PAPRASTASIS REMONTAS

      Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-476 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų progrmos II prioriteto „Viešjųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-03-V priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ yra skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, finansavimo bei administravimo tvarka bei sąlygos. 


Projekto partneris - Rietavo Šv. arkangelo Mykolo parapija. Projektas pradėtas vykdyti nuo 2011 m. gruodžio 30 d.

Všį Rietavo parapijos senelių globos namai yra stacionari įstaiga, teikianti ilgalaikes socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims. Šiuo metu įstaiga susiduria su šiomis pagrindinėmis problemomis: pagrindinis senelių globos namų pastatas yra atskirtas nuo administracinio pastato, šildymo sistema neefektyvi, nėra oro vėdinimo sistemos, pastatų atitvaros yra neekonomiškos, neefektyvus patalpų išplanavimas ir kt. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti senelių globos namų infrastruktūrą - bus rekonstruojamos Rietavo parapijos senelių globos namų patalpos, esančios Naujalio g. 3, Rietave, statomas priestatas, įsigyjama reikiama įranga ir baldai. Šiuo metu globos namuose yra 40 vietų. Vietų skaičius po projekto įgyvendinimo nesikeis. Projekto tikslinės grupės - Rietavo parapijos senelių globos namų darbuotojai, senelių globos namų gyventojai. Modernizavus Rietavo parapijos senelių globos namų infrastruktūrą pagerės paslaugų kokybė, bus sukurtos saugios ir patogios gyvenimo sąlygos senelių globos namų gyventojams.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

  • atlikti pensionato pastato iš dalies administracinio pastato stogo remontą, sienų šiltinimą, vidaus patalpų remontą, langų ir durų keitimą, patalpų perplanavimą;
  • pensionato pastate įrengti ventiliaciją, atnaujinti šildymo sistemą ir vandentiekį, įrengti sanitarinius mazgus;
  • priestate įrengti keltuvą, administarcines, virtuvės ir bendrąsias laisvalaikio patalpas.  

Projekto biudžete numatytos šių viešinimo priemonių išlaidos: 1 informacinis stendas; 1 nuolatinis aiškinamasis stendas.

Projetas prisidės prie darnaus vystymo principo įgyvendinimo šiose srityse:

  • aplinkosaugos srityje. Vykdant rekonstrukcijos darbus numatoma įgyvendinti architektūrinius ir planinius sprendimus, orientuotus į energetinių išteklių taupymą.
  • socialinėje srityje. Projektu siekiama sudaryti sąlygas kokybiškam globos namų gyventojų medicininiam, materialiniam ir buitiniam aptarnavimui bei slaugai ir teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerėjimui.
  • ekonomikos srityje. Įgyvendinus projektą darbingi artimieji, prižiūrintys senyvo amžiaus asmenis, turės galimybę reintegruotis darbo rinkoje.
  • regionų vystymo srityje. Projekto metu atnaujinus numatytą infrastruktūrą, ja galės naudotis visi tikslinės grupės atstovai, todėl sumažės stancionarių socialinių paslaugų išsivystymo atotrūkis nuo kitų šalies regionų.